Adatkezelési tájékoztató


Az Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya, irányadó jogszabályok
A jelen Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy rögzítse a Max-Service Kft.
(levelezési cím: 1525 Budapest, Pf.14, székhely: 9500 Szombathely, Rigóvölgyi út 105., Cégjegyzék
szám: 18-19-110947, adószám: 11935267-2-18, a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott
adatvédelmi és –kezelési elveket, amelyeket az Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.
A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az
Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy
„GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”)
rendelkezéseit.
Jelen Tájékoztató a www.max-service.hu weboldalhoz (a továbbiakban: „Weboldal”) kapcsolódó
adatkezelésekre terjed ki.


AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:
Név: Max-Service Kft.
Adatvédelmi felelős: Szabó Mihály
Székhely: 9500 Szombathely, Rigóvölgyi út 105.
Postacím: 1525 Budapest, Pf.14.
E-mail: allas@max-service.hu
Telefon: +36-20-2424055


FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése,
tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése,
felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is),
korlátozása, törlése és megsemmisítése.
Adatkezelő: Max-Service Kft. ügyvezetője és az általa kijelölt munkatársak
Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy
Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldalon regisztrál, és ennek keretében megadja az
alábbi 8. és 9. pontokban felsorolt adatát.
Munkáltató: az a természetes személy, vagy jogi személy, aki megbízza az Adatkezelőt, hogy részére
adott munkakör betöltésére munkavállalókat toborozzon.
Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Weboldal üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások
biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél
szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok
továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat
továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem
az Adatkezelővel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy
hozzáférnek a Weboldalhoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más
adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Továbbá a
tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti a Felhasználót is az
általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

2
A Felhasználó hozzájárulása: a Felhasználó akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok
kezeléséhez;
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Tájékoztató: az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatója
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a
Felhasználókkal együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben
meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott
célokból. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet
túl.
Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő
célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását
megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló
nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló
személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette
szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.
Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó
Személyes adatot nem gyűjt.
Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott
Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső
szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.
A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában
történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen
formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-,
vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a
szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi
az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.
Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban felsorolt Adatfeldolgozói, illetve a Külső szolgáltatók
2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy
feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik,
ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.
Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, ill. törléséről az érintett Felhasználót,
továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az
értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem
sérti.
Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő
kijelölésére az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó
szervnek, az Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a
Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá
az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó
határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

3
Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az
adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:
● az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: „Infotv.”);
● a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (továbbiakban: „Grtv.”);
● az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete.
Az adatkezelés jogalapja
Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja a Felhasználó
önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont),
továbbá profilalkotás esetén a Felhasználó megfelelő, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő
tájékoztatása, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A Felhasználók önként lépnek
kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak, önként veszik igénybe az Adatkezelő
szolgáltatását. Az adatkezelő a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot,
ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.
Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását
jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük Felhasználóinkat.
A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása
nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az Adatkezelő a Felhasználó által az egyes honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a
szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás
jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a
Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.
Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó
külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok
számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős
hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó
név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail
címről, ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E
felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel
összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta
és az adatokat megadta.
Az adatkezelés jogalapja lehet az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, amely esetben a GDPR vonatkozó
rendelkezéseivel összhangban az Adatkezelő elvégezte és a jövőben is elvégezheti az
érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adott adatkezelés az Adatkezelő jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az
érintett olyan jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az
Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett
részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.
Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az
adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy
csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető.

4
Az adatkezelés célja elsősorban a Weboldal üzemeltetése, és az Adatkezelő szolgáltatásainak
nyújtása. Az Adatkezelő állásajánlatok bemutatásával, munkahely keresés elősegítésével foglalkozik,
tevékenységét elsősorban a Weboldalon keresztül fejti ki, így az adatkezelés célja a felhasználók
számára állásajánlatok közvetítése, illetve munkáltatók számára a potenciális munkavállalók
bemutatása.
Az adatkezelés célja a fentiek alapján:
● A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
● A Felhasználó munkaviszony szempontjából jelentős körülményeinek (képzettség, képességek,
igények) nyilvántartása;
● A Felhasználó és a potenciális munkáltató közötti munkakapcsolat létrejöttének elősegítése;
● A Felhasználó részére lehetséges álláslehetőségek bemutatása;
● Az Adatkezelő megbízói számára az alkalmas munkavállalók felkutatása, közvetlen alkalmazása,
vagy közvetítése, a munkakapcsolat létrehozása;
● Az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt terhelő jogok gyakorlása;
● Elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése – e célból az adatkezelő csak
anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel;
● A Felhasználók jogainak védelme.
Az adatok forrása
Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más
forrásból nem gyűjt. Az adatok megadása a Felhasználó regisztrációja során történik, amely során a
Felhasználó regisztrációs űrlapot (továbbiakban: Jelentkezési Lap) tölt ki. A Felhasználó a regisztráció
során megadja a nevét, e-mail címét, születési dátumát, nemét, állampolgárságát, családi állapotát,
lakóhelyét, telefonszámát, Skype nevét, Facebook nevét, további adatokat arra vonatkozóan, hogy
- tud-e autót vezetni,
- milyen idegen nyelvismerettel rendelkezik
- pontosan milyen iskolai, szakmai végzettséggel rendelkezik
- mi volt az eddigi szakmai pályafutása
- milyen munkakört, milyen időbeni beosztással tudna vállalni
- egészségügyi állapota milyen munkakörök ellátását teszik lehetővé.
Továbbá az adott munkakör betöltéséhez szükséges kizárólag a Felhasználó egyértelmű
hozzájárulásával önkéntesen megadható adatok.
A kezelt adatok köre
Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott személyes adatokat, a feltöltött önéletrajzban
szereplő személyes adatokat kezeli. A kezelt adatok az alábbiak:
A Felhasználó a regisztráció során megadja a nevét, e-mail címét, születési dátumát, nemét,
állampolgárságát, családi állapotát, lakóhelyét, telefonszámát, Skype nevét, Facebook nevét, további
adatokat arra vonatkozóan, hogy
- tud-e autót vezetni,
- milyen idegen nyelvismerettel rendelkezik
- pontosan milyen iskolai, szakmai végzettséggel rendelkezik
- mi volt az eddigi szakmai pályafutása
- milyen munkakört, milyen időbeni beosztással tudna vállalni
- egészségügyi állapota milyen munkakörök ellátását teszik lehetővé.

5
Álláskeresésre vonatkozó adatok: Az Adatkezelő nyilvántartja, hogy a Felhasználó milyen állásokra
jelentkezett, és az adatait mely munkáltatók ismerhették meg.
A fentieken túl az Adatkezelő kezeli a technikai adatokat, ezen belül az IP címet.
Az adatkezelési folyamat leírása
Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag a Felhasználó adatszolgáltatása alapján kezel. Az adatok
forrása tehát a Felhasználó, aki az adatokat a Weboldalra belépve adja meg. A regisztráció során a
Felhasználó megadja a végzettségére, képességeire, készségeire, a keresett állásra vonatkozó
adatokat. A Jelentkezési Lapon szereplő adatok megadása önkéntes.
A Felhasználó az adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen kötelező
iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. A Felhasználó az általa megadott adatok
kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. A Felhasználó az Adatkezelő által kért adatokon kívül jogosult más
adatok megadására a profiljában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is a Felhasználó
önkéntes hozzájárulása.
A Felhasználó adatai a munkaerőt kereső munkáltatók számára akkor hozzáférhetőek, ha a
Felhasználó jelentkezik az adott munkáltató által közzétett álláshirdetésre. A Felhasználó a
regisztrációval, adatai megadásával, valamint meghatározott álláshirdetésre jelentkezéssel kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy adatait a munkáltatók megismerjék. Amennyiben a Felhasználó regisztrál az
Adatkezelő által szervezett promóción (pl. a Facebook-on), és megadja az ott kért adatait, elfogadja az
adott promócióhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót. Ebben az esetben az adatok megadásával a
Felhasználó nem regisztrál a Weboldalon, de hozzájárul a megadott adatainak a promóció
tájékoztatójában meghatározottak szerint történő kezeléséhez.
Az adatok munkáltató általi megismerése
A regisztrációval, az adatok megadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy adatait azok a
munkáltatók megismerjék, amelyekhez köthető munkakör betöltésére a Felhasználó jelentkezik. Az
álláshirdetésre való jelentkezés esetén a munkáltatók megismerhetik a Felhasználó valamennyi, az
Adatkezelő által kezelt adatait. A hozzáférés naplózott, tehát a Felhasználók számára nyomon
követhető, hogy mely munkáltatók ismerték meg az adatokat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az
Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokról, illetve az általa az Adatkezelő rendelkezésére
bocsátott dokumentumokról biztonsági másolatot készít és azt az átadástól számított 60 napig tárolja
abból a célból, hogy amennyiben a regisztrált munkáltató ezen időtartalmon belül jelzi, hogy a
jelentkezés tartalma adminisztratív hiba folytán nem érkezett meg hozzá, azt az Adatkezelő ismételten
továbbíthassa.
Reklámozási célú adatkezelés
A Felhasználó a Jelentkezési Lap kitöltésével hozzájárul, hogy az Adatkezelő a megadott
elérhetőségeken felvegye a kapcsolatot a Felhasználóval, és számára a közvetlen megkeresés
módszerével állásajánlatot küldjön. A reklám küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is),
vagy e-mailben. A Felhasználó hozzájárulását további állásajánlatok küldéséhez bármikor, indokolás
nélkül visszavonhatja.
Technikai adatok és cookie-k kezelése
Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás
kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az
operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók
össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg
különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő
felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat
gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást. Az
Adatkezelő a cookie-kat felhasználja arra, hogy a Felhasználók felé a Google és a Facebook útján
reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.

6
A Felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy
értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző
„Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók:
Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Google
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-
internet-explorer
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html
Safari (iOS rendszerek): https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
Sütiket kezel még továbbá:
Google: https://policies.google.com/technologies/cookies
Facebook: https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/
A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Weboldal
működése nem teljes értékű.
Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a
különböző böngészőkben történő beállításokban.
GOOGLE ADWORDS konverziókövetés használata
1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein
belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc.
elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez
szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem
tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a
Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain
keresztül nem lehet nyomon követni.
5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják,
hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat
készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott
oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel
bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy
böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni
a konverziókövetési statisztikákban.
7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető
el: https://policies.google.com/privacy?gl=de
A GOOGLE ANALYTICS alkalmazása

7
1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) web elemző
szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a
számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint
a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával
a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére
csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az
információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot,
továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen,
valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti
össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő
beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat,
hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja
továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal
kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző
plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.
Adattovábbítás
Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz a
Felhasználó egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében –
hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. Az Adatkezelő jogosult és köteles
minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes
hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági
kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az
Adatkezelő nem tehető felelőssé. Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja,
és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.
Adatfeldolgozás
Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók
önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint
jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további
adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak. Az Adatkezelő az
igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelöli.
Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:
- Tárhelyszolgáltató Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.)
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A Weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A Weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató
közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési
kérelméig tart az adatkezelés.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Külső szolgáltatók

8
A Weboldal üzemeltetése során az Adatkezelő Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső
szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik. A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes
adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. Az
Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére
továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a
Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. Az
Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében
tájékoztatja a Felhasználókat.
- Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
- Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland)
- Az Adatfeldolgozó megbízói, akik a felhasználók által átadott adatokat felhasználják, annak érdekében
a jelöltekkel felvegyék a kapcsolatot
Adatbiztonság, az adatok megismerése
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő
intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván,
biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró
személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében
szükségük van. Az adatokat a munkavállaló szervezetén belül csak naplózás mellett lehet megismerni.
Az adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak a Felhasználó
kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges. Az
Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor
tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési
megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve,
ha az aránytalan nehézséget jelentene.
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
● A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver
eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
● Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres
biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági
mentés);
● Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
● Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár,
villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező
károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy
birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének
módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés ellen.
Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az
adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten,
ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása
érdekében erre szükségük van.
Az adatkezelés időtartama

9
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
a) kezelése jogellenes; Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az
Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.
b) a Felhasználó kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);
A Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését a Felhasználó kérheti. Ez
esetben az Adatkezelő az adatokat azonnal törli. A személyes adat törléséről az Adatkezelő a GDPR
19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed
az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is
törli.
A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, továbbá
a törlés megtagadható
(i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
vagy
(ii) (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint
(iii) (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót,
megjelölve a törlés megtagadásának indokát.
c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt;
Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem
állíthatók helyre.
Az Adatkezelő által küldött állásajánlatok az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók
le. Ebben az esetben az Adatkezelő az adatbázisból a Felhasználó minden Személyes adatát törli. Mivel
a Felhasználó részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz nem
kötött. Mindezek alapján – a Felhasználó kérésének hiányában – az Adatkezelő mindaddig kezeli az
adatokat, amíg az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az adatkezelő a
Felhasználó számára szolgáltatást nyújthat. Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló,
hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte Amennyiben
bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a
törlést az Adatkezelő végrehajtja. A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok
törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó. A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat
személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a
személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.
A Felhasználók jogai és érvényesítésük
Az Adatkezelő a Felhasználót a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. A
Felhasználó emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.
A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa
vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén
– az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó
erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást
kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb
esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az
adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

10
A Felhasználó kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse.
A Felhasználó a személyes adatai törlését, módosítását az alábbi módokon tudja kezdeményezni:
- postai úton a Max-Service Kft. 1525 Budapest, Pf.14. címen,
- e-mail útján a allas@max-service.hu címen.
Az Adatkezelő a Felhasználót a törlésről tájékoztatja.
Ha az adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem
elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő
tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
A Felhasználó panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.
A Felhasználó jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz
fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint
– a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az
Adatkezelő kérésre a Felhasználót részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.
Az Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor
módosítsa. A Tájékoztató módosításai a Weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba. Az
Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult, de nem
köteles a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az értesítésben foglalt tájékoztatás alapján a
Felhasználó a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az
adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.
A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen
túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

Töltse ki kérem a jelentkezési lapot, szívesen segítünk Önnek állást találni Németországban: